FAKTORING

Naslovna strana / Faktoring

Moderna rešenja za finansiranje obrtnog kapitala na osnovu budućih (nedospelih) potraživanja.

Faktoring je pogodoan oblik kratkoročnog finansiranja za sve pravne subjekte koji ne mogu ili ne žele sredstva prikupiti na klasičan način putem kreditnog zaduženja.

Dugi rokovi za mali biznis znače poteškoće. Mala preduzeća ne mogu brzo pokriti svoje troškove prethodne provizije, niti započeti novi ciklus.

Umesto da čeka 60 ili više dana da naplati svoja potraživanja, preduzeće obezbeđuje trenutan pristup gotovini.

Znači da Arthur Bergmann u najkraćem roku – umesto vašeg kupca – plaća iznos naveden na fakturi. A onda umesto vas čeka istek roka dogovorenog sa kupcem da bi naplatio pun iznos. Nemate novih troškova nego dobijate minimalno umanjen iznos, u odnosu na onaj naveden na fakturi.

 

Vrste usluga

1. Domaći

2. Međunarodni

 

1. Faktoring bez regresa

2. Faktoring sa regresom

 

Zašto je faktoring dobar za vaš posao?
 • Smanjenje ili potpuno eliminisanje rizika naplate potraživanja
 • Ubrzanje novčanog toka poslovanja i značajno pobojšanje likvidnosti
 • Pobojšanje kreditne sposobnosti, neopterećujući bilans preduzeća kreditnim zaduženjem
 • Mogućnost boljeg planiranja tokova gotovine • Naplatu ustupljenih faktura vrši faktor
Proces faktoringa
 1. Prodavac isporučuje robu ili uslugu svom kupcu i za to mu izdaje račun ili fakturu. Faktura mora biti sa odloženim rokom plaćanja, najviše 90 dana, u zavisnosti od zakonskog ograničenja
 2. Podnesite jednostavan elektronski zahtev za faktoring i u toku dana ćete dobiti odgovor.
 3. Prodavac faktoru ustupa potraživanje u skladu sa Zakonom o faktoringu. 4. Faktor proverava bonitet kupca odnosno dužnika i ako je dužnik likvidan odnosno ima zadovoljavajući bonitet faktor će vas obavestiti da može da kupi vaša potraživanja.
 4. Faktor sastavlja ugovor i ostalu dokuentaciju gde je jasno navedeno šta je predmet faktoringa i pod kojim uslovima.
 5. Ustupilac potraživanja obaveštava svog kupca o ustupanju potraživanja i o tome dostavlja dokaz faktoru.
 6. Nakon kratke provere dokumentacije i potraživanja, faktor isplaćuje ugovoreni jednokratni iznos prodavcu odnosno ustupiocu potraživanja. Isplata se događa u roku koji može biti kraći i od 24 časa.
 7. Faktor potom čeka umesto prodavca rok naveden u fakturi da bi naplatio od dužnika pun iznos na koji glasi faktura.
Cena faktoringa
Parametri za određenje cene faktoringa:
 • Obim faktora koji se ostvaruje sa faktorom
 • Prosečne vrednosti fakture
 • Vrste faktoringa
 • Industrije u kojoj posluje
 • Bonitet preduzeća
 • Bonitet kupca
 • Valute plaćanja

Očekivana cena faktoringa na tržištu Srbije, ali i drugih tržišta je između 1% i 5% od vrednosti fakture za fakture koje dospevaju u roku od 60 dana. Bitno je imati u vidu da i prethodno navedeni parametri mogu u velikoj meri uticati na cenu faktoringa.

Regulativa faktoringa u srbiji:

→ Zakon o faktoringu

U srbiji je trenutno na snazi Zakon o Faktoringu (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018) alig faktoring kao pravni poao je postojao još mnogo ranije. Jedan je od najstarijih oblika finansiranja.
FAKTORING

Naslovna strana / Faktoring

Moderna rešenja za finansiranje obrtnog kapitala na osnovu budućih (nedospelih) potraživanja.

Faktoring je pogodoan oblik kratkoročnog finansiranja za sve pravne subjekte koji ne mogu ili ne žele sredstva prikupiti na klasičan način putem kreditnog zaduženja.

Dugi rokovi za mali biznis znače poteškoće. Mala preduzeća ne mogu brzo pokriti svoje troškove prethodne provizije, niti započeti novi ciklus.

Umesto da čeka 60 ili više dana da naplati svoja potraživanja, preduzeće obezbeđuje trenutan pristup gotovini.

Znači da Arthur Bergmann u najkraćem roku – umesto vašeg kupca – plaća iznos naveden na fakturi. A onda umesto vas čeka istek roka dogovorenog sa kupcem da bi naplatio pun iznos. Nemate novih troškova nego dobijate minimalno umanjen iznos, u odnosu na onaj naveden na fakturi.

 

Vrste usluga

1. Domaći

2. Međunarodni

 

1. Faktoring bez regresa

2. Faktoring sa regresom

 

Zašto je faktoring dobar za vaš posao?
 • Smanjenje ili potpuno eliminisanje rizika naplate potraživanja
 • Ubrzanje novčanog toka poslovanja i značajno pobojšanje likvidnosti
 • Pobojšanje kreditne sposobnosti, neopterećujući bilans preduzeća kreditnim zaduženjem
 • Mogućnost boljeg planiranja tokova gotovine • Naplatu ustupljenih faktura vrši faktor
Proces faktoringa
 1. Prodavac isporučuje robu ili uslugu svom kupcu i za to mu izdaje račun ili fakturu. Faktura mora biti sa odloženim rokom plaćanja, najviše 90 dana, u zavisnosti od zakonskog ograničenja
 2. Podnesite jednostavan elektronski zahtev za faktoring i u toku dana ćete dobiti odgovor.
 3. Prodavac faktoru ustupa potraživanje u skladu sa Zakonom o faktoringu. 4. Faktor proverava bonitet kupca odnosno dužnika i ako je dužnik likvidan odnosno ima zadovoljavajući bonitet faktor će vas obavestiti da može da kupi vaša potraživanja.
 4. Faktor sastavlja ugovor i ostalu dokuentaciju gde je jasno navedeno šta je predmet faktoringa i pod kojim uslovima.
 5. Ustupilac potraživanja obaveštava svog kupca o ustupanju potraživanja i o tome dostavlja dokaz faktoru.
 6. Nakon kratke provere dokumentacije i potraživanja, faktor isplaćuje ugovoreni jednokratni iznos prodavcu odnosno ustupiocu potraživanja. Isplata se događa u roku koji može biti kraći i od 24 časa.
 7. Faktor potom čeka umesto prodavca rok naveden u fakturi da bi naplatio od dužnika pun iznos na koji glasi faktura.
Cena faktoringa
Parametri za određenje cene faktoringa:
 • Obim faktora koji se ostvaruje sa faktorom
 • Prosečne vrednosti fakture
 • Vrste faktoringa
 • Industrije u kojoj posluje
 • Bonitet preduzeća
 • Bonitet kupca
 • Valute plaćanja

Očekivana cena faktoringa na tržištu Srbije, ali i drugih tržišta je između 1% i 5% od vrednosti fakture za fakture koje dospevaju u roku od 60 dana. Bitno je imati u vidu da i prethodno navedeni parametri mogu u velikoj meri uticati na cenu faktoringa.

Regulativa faktoringa u srbiji:

→ Zakon o faktoringu

U srbiji je trenutno na snazi Zakon o Faktoringu (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 i 30/2018) alig faktoring kao pravni poao je postojao još mnogo ranije. Jedan je od najstarijih oblika finansiranja.

ARTHUR BERGMANN AD.-2021