NAJAVE

2020.12.06-tól hatályos Útmutatót a Krízis Hitel Pluszról a következő linkre kattintva érheti el: MFB Krízis Hitel Plusz Útmutató

2021.03.23-tól hatályos Termékleírást a Krízis Hitel Pluszról a következő linkre kattintva érheti el: MFB Krízis Hitel Plusz Termékleírás

 

2020.12.06-tól hatályos Útmutatót a Krízis Hitelről a következő linkre kattintva érheti el:  Krízis Hitel Útmutatót

 

Vodiču za krizni zajam Plus možete pristupiti od 6.6.2020. Klikom na sledeću vezu: Vodič za krizne kredite MFB Plus

 

Opisu proizvoda koji važi od 23.03.2021 možete pristupiti iz Crisis Credit Plus klikom na sledeću vezu: Opis proizvoda MFB Crisis Credit Plus

 

Vodiču za krizne zajmove možete pristupiti od 6.6.2020. Klikom na sledeću vezu: Vodič za krizni zajam

  

Opisu proizvoda za krizni kredit koji je na snazi od 23.03.2021 možete pristupiti klikom na sledeću vezu: Opis proizvoda za krizni zajam

 

Možete pristupiti najavi transakcije kredita „MFB krizni zajam“ na snazi od 15.6.2020 klikom na sledeću vezu: Obaveštenje o transakciji kredita „MFB krizni zajam“

  

„Instrument za refinansiranje finansijskih preduzeća MFB II.“
Najava vaših kreditnih transakcija

 

(PVRK Lista uslova II)

 

Najave:

 

Oglas važi od 20.07.2018 do 28.02.2019

Oglas važi od 1. marta 2019. do 4. juna 2020. godine

Oglas važi od 4. juna 2020. do 1. septembra 2020. godine

Oglas važi od 01.09.2020 do 01.10.2020

2020.10.01-től 2021.11.01-ig hatályos hirdetmény

 

Trenutna obaveštenja:

 

Od 01.10.2020 do opoziva

 

„Najava transakcije zajma programa kredita za obnovu privrede MFB

 

Možete pristupiti Vodiču do programa zajma za obnovu privrede koji stupa na snagu 1. jula 2020. klikom na sledeću vezu: Vodič kroz program zajma za obnovu privrede MFB -a

 

Možete pristupiti opisu proizvoda programa kredita za obnovu privrede koji je na snazi od 20. aprila 2021. godine klikom na sledeću vezu: Opis proizvoda programa kredita za obnovu privrede

 

(Lista uslova)

 

Na snazi: 1. oktobra 2020. do opoziva

 

 

 

  1. Uslovi

 

Iznos pozajmice:

 

Investicioni zajam (ili investicioni zajam i zajam sa pripadajućim obrtnim kapitalom zajedno): najmanje 1 milion forinti, maksimalno 100 miliona forinti. Nezavisni zajam za obrtna sredstva: u slučaju kupovine nekretnine: najmanje 1 milion forinti, maksimalno 100 miliona forinti, inače: minimum 1 milion forinti, maksimalno 50 miliona kredita za likvidnost: minimalno 1 milion forinti, maksimalno 50 miliona forinti

 

Termin:

 

U slučaju investicionog zajma (ili investicionog kredita i zajma sa obrtnim kapitalom zajedno): najmanje 1 godina + 1 dan, maksimalno 10 godina. Nezavisni zajam za obrtna sredstva za kupovinu nekretnina u roku od jedne godine: najviše 1 godinu (od zaključenja ugovora) Nezavisni zajam za obrtna sredstva za kupovinu nekretnina preko jedne godine: najmanje 1 godina + 1 dan, ali maksimalno 6 godina Nezavisni obrtni kapital Zajam za druge svrhe preko jedne godine: minimalno 1 godina + 1 dan, ali maksimalno 6 godina za zajam za likvidnost: minimalno 1 godina + 1 dan, maksimalno 10 godina.

 

Vreme dostupnosti:

 

U slučaju izgradnje investicionih kredita nekretnina: do 2 godine ili u toku renoviranja Kupovina investicionih nekretnina i /: do 1 godine u slučaju investicionog kredita osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja koji se odnose na: najviše godinu dana u slučaju samostalnog rada Ciljani kratkoročni otkup nekretnina zajmom za nekretnine: do 6 meseci Nezavisni zajam za obrtna sredstva Godine u slučaju kupovine nekretnine: do 1 godina Nezavisni zajam za tekuću imovinu u slučaju druge namene preko jedne godine: maksimalno 1 godina U slučaju likvidnosti Zajam: maksimalno: 1 godina

Grejs period:

 

U slučaju izgradnje investicionih kredita nekretnina: do 2 godine ili u toku renoviranja Kupovina investicionih nekretnina i /: do 1 godine u slučaju investicionog kredita osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja koji se odnose na: najviše godinu dana u slučaju samostalnog rada Cilj prenosa kapitalnog zajma za nekretnine tokom godine: Nema nezavisnog zajma za obrtna sredstva u slučaju dugoročnog u slučaju kupovine nekretnine: maksimalno 1 godina Nezavisni zajam za obrtna sredstva za druge namene preko jedne godine: maksimalno 1 godinu U slučaju zajma za likvidnost : maksimalno: 2 godine

 

Vrsta otplate glavnice:

Investicioni zajam, zajam za likvidnost i samostalni zajam za obrtna sredstva za druge svrhe: u jednakim mesečnim ratama sa izuzetkom da se poslednja rata može razlikovati zbog zaokruživanja. Za poslednju otplatu glavnice moguće je koristiti uvećanu ratu, koja može iznositi do 20% od ukupnog iznosa kredita (balon). Nezavisni zajam za obrtna sredstva u slučaju više od jedne godine u slučaju kupovine nekretnine: mesečno, kvartalno ili svakih 6 meseci u jednakim ratama za otplatu glavnice. Za poslednju otplatu glavnice moguće je koristiti uvećanu ratu, koja može iznositi do 20% od ukupnog iznosa kredita (balon).

Samostalni zajam za obrtna sredstva za kupovinu nekretnina u roku od jedne godine: u jednom iznosu po dospeću.

 

  1. Uslovi

Valuta: Forinta (HUF / Ft).

 

Kamata za transakciju: 3-mesečni BUBOR + RKV2.1 ili PV-HFIKS + maksimalna kamata od 4% godišnje / FIKSPVRK + maksimalna kamata od 4% godišnje

 

– 3 -mesečni BUBOR: za prvi dan kalendarskog tromesečja – ako prvi dan kalendarskog tromesečja nije bankarski dan, onda za bankarski dan koji prethodi prvom danu kalendarskog tromesečja – objavljena je tromesečna kamatna stopa od strane Magiar Nemzeti Bank na nivou THOMSON REUTERS BUBOR.

 

1: samo Instrument za refinansiranje finansiranja MFB -a II. Premija kamatne stope za refinansiranje primenjena u slučaju MFB Zrt. Trenutna stopa RKV2.1 objavljena je na veb stranici MFB Zrt. U slučaju jednostrane promene RKV2.1 od strane MFB -a, izmenjeni RKV2.1 će se takođe primeniti na već zaključene ugovore o zajmu

 

PVRK Fiks: naplaćuje MFB, popravlja specifičnu transakciju u pogledu kraja roka za refinansiranje kamate po kursu od februara 2020. – Ako dospeće duže od 5 godina: 3,18% godišnje – 5 Za rokove dospeća između 10 i 3 godine: 3,84% godišnje, od 1. januara može se izabrati varijabilna kamata za refinansiranje (RKV2.1) ili fiksna (PV-HFIKS) kamata za refinansiranje. Od 1. februara, kamatna stopa FIKSPVRK takođe nije obavezna

PV-HFIKS: fiksna kamata za refinansiranje kamate koju naplaćuje MFB Zrt. Za datu transakciju do kraja roka, čija je stopa 2,32% godišnje od 20. maja 2019. godine

 

Dodatna kamata: dodatna kamata koju naplaćuje Arthur Bergmann Mađarska, sa maksimalnom stopom od 0,5% godišnje.

 

Kamata za transakciju dospeva mesečno. * Od 1. aprila 2020., na osnovu informacija MFB -a

 

Zaostale kamate: zaračunavaju se na dospele glavnice, neplaćene kamate na transakcije, kao i ostale neplaćene naknade (naknade, provizije itd.), Stopa: tekuća transakciona kamata + 6%.

 

III. Naknade, provizije

 

 

Taksa za procenu kreditne sposobnosti: 10.000 HUF

 

Provizija za isplatu: 10.000 HUF kao isplate, ali ne više od 500.000 HUF u odnosu na kreditnu transakciju.

 

Naknada za raspoloživost: 0,4% godišnje.

 

Naknada za upravljanje: po sopstvenom nahođenju Zajmodavca, ali ne više od 1,5% preostalog duga po glavnici.

 

Sigurnosni depozit: 3% od traženog iznosa kredita.

 

Naknada za izmenu ugovora: najviše 0,15% od iznosa ugovorenog kredita tokom perioda raspoloživosti, maksimalno 250 000 HUF. Nakon perioda raspoloživosti, najviše 0,05% nepodmirenog kapitala, ali najviše 250 000 forinti.

Naknada za avansno plaćanje: Naknada za avansno plaćanje iznosi 0,05% od iznosa unapred plaćenog iznosa.

 

U slučaju povlačenja potpune garancije plaćanja Garantika Hitelgarancia Zrt., Puna taksa za garanciju plaćanja: njen iznos i način obračuna uključeni su u Saopštenje garantne institucije koje je na snazi u bilo kom trenutku.

 

  1. Prosleđene stope:

Naknada za procenu vrednosti: prema trenutnoj stopi procenitelja.

 

Beležnička taksa: Javnobeležničku naknadu i naknadu troškova utvrđuje javni beležnik na osnovu takse utvrđene Uredbom br. 22/2018 (VIII.23.) O notarskoj taksi.

 

Advokatska taksa: Na osnovu advokatske takse, takođe u skladu sa odredbama Uredbe 32/2003 (VIII.22.) IM.

 

Administrativna i uslužna taksa: Zakon KSCIII iz 1990. o taksama. LKSKSKSV iz 1996. o izmeni Zakona LKSKSKSV iz 1996. o izmeni Zakona br. Shodno Zakonu (Zakon o taksama), za postupak registracije nekretnina mora se platiti administrativna taksa

 

 

Prvostepeni postupak (osim hipoteke) 6.600 forinti / oštećena imovina
Registracija ili izmena hipotekarnog prava 12 600.- HUF / nekretnine
Registracija osnivanja kondominijuma ili izmena osnivačkog akta 6 600.- HUF / kondominijum poseban list mak. 100.000 HUF
Vanredni postupak (na zahtev klijenta) 10.000.- HUF / oštećena imovina  Žalba
Žalba protiv rešenja okružne zemljišne knjige 10.000.- HUF / odluka

 

 

 

Cena vlasničkog lista preuzeta iz sistema TakarNet: Prema Uredbi 176/2009 (KSII.28.) Ministarstva poljoprivrede i Aneksu „A“ Opštih uslova Ugovora o usluzi TakarNet, koji je na dan objavljivanje oglasa je sljedeće: – E -autentičan vlasnički list ili potpuna kopija): 3.600 HUF – Neautentična kopija posjedovnog lista: 1.000 HUF.

 

Naknada za praćenje centralnog kreditnog informacionog sistema (CCIS): Tokom svojih aktivnosti nadgledanja, Arthur Bergmann Hungari Zrt ima pravo da od CCIS sistema traži podatke o finansijskim uslugama koje koriste Klijent, vlasnici Klijenta i povezana preduzeća. Naknada za ovo je ista kao i naknada koju je objavio BISZ Zrt.

 

Troškovi i takse u vezi sa izvršenjem potraživanja: Takse i troškovi nastali u vezi sa izvršenjem potraživanja-u vezi sa nalaganjem bilo kojih pravnih ili sudskih sporova, vansudskim (nalog za plaćanje ili izvršenje), stečajem i likvidacijom postupci, kao i takse navedene u odgovarajućim zakonima.

 

Ostale naknade koje se mogu naplatiti Klijentu u slučaju njihovog nastanka: Troškovi, takse u vezi sa raskidom, izvršenjem, postupkom naplate (nastali troškovi / takse biće prebačeni na Klijenta).

 

Naknade u vezi sa aktivnostima praćenja do jednom godišnje (npr. Naknada za pregled procene, cena vlasničkog lista prema rasporedu procenitelja)NAJAVE

Naslovna strana / Najave

2020.12.06-tól hatályos Útmutatót a Krízis Hitel Pluszról a következő linkre kattintva érheti el: MFB Krízis Hitel Plusz Útmutató

2021.03.23-tól hatályos Termékleírást a Krízis Hitel Pluszról a következő linkre kattintva érheti el: MFB Krízis Hitel Plusz Termékleírás

 

2020.12.06-tól hatályos Útmutatót a Krízis Hitelről a következő linkre kattintva érheti el:  Krízis Hitel Útmutatót

 

Vodiču za krizni zajam Plus možete pristupiti od 6.6.2020. Klikom na sledeću vezu: Vodič za krizne kredite MFB Plus

 

Opisu proizvoda koji važi od 23.03.2021 možete pristupiti iz Crisis Credit Plus klikom na sledeću vezu: Opis proizvoda MFB Crisis Credit Plus

 

Vodiču za krizne zajmove možete pristupiti od 6.6.2020. Klikom na sledeću vezu: Vodič za krizni zajam

  

Opisu proizvoda za krizni kredit koji je na snazi od 23.03.2021 možete pristupiti klikom na sledeću vezu: Opis proizvoda za krizni zajam

 

Možete pristupiti najavi transakcije kredita „MFB krizni zajam“ na snazi od 15.6.2020 klikom na sledeću vezu: Obaveštenje o transakciji kredita „MFB krizni zajam“

  

„Instrument za refinansiranje finansijskih preduzeća MFB II.“
Najava vaših kreditnih transakcija

 

(PVRK Lista uslova II)

 

Najave:

 

Oglas važi od 20.07.2018 do 28.02.2019

Oglas važi od 1. marta 2019. do 4. juna 2020. godine

Oglas važi od 4. juna 2020. do 1. septembra 2020. godine

Oglas važi od 01.09.2020 do 01.10.2020

2020.10.01-től 2021.11.01-ig hatályos hirdetmény

 

Trenutna obaveštenja:

 

Od 01.10.2020 do opoziva

 

„Najava transakcije zajma programa kredita za obnovu privrede MFB

 

Možete pristupiti Vodiču do programa zajma za obnovu privrede koji stupa na snagu 1. jula 2020. klikom na sledeću vezu: Vodič kroz program zajma za obnovu privrede MFB -a

 

Možete pristupiti opisu proizvoda programa kredita za obnovu privrede koji je na snazi od 20. aprila 2021. godine klikom na sledeću vezu: Opis proizvoda programa kredita za obnovu privrede

 

(Lista uslova)

 

Na snazi: 1. oktobra 2020. do opoziva

 

 

 

  1. Uslovi

 

Iznos pozajmice:

 

Investicioni zajam (ili investicioni zajam i zajam sa pripadajućim obrtnim kapitalom zajedno): najmanje 1 milion forinti, maksimalno 100 miliona forinti. Nezavisni zajam za obrtna sredstva: u slučaju kupovine nekretnine: najmanje 1 milion forinti, maksimalno 100 miliona forinti, inače: minimum 1 milion forinti, maksimalno 50 miliona kredita za likvidnost: minimalno 1 milion forinti, maksimalno 50 miliona forinti

 

Termin:

 

U slučaju investicionog zajma (ili investicionog kredita i zajma sa obrtnim kapitalom zajedno): najmanje 1 godina + 1 dan, maksimalno 10 godina. Nezavisni zajam za obrtna sredstva za kupovinu nekretnina u roku od jedne godine: najviše 1 godinu (od zaključenja ugovora) Nezavisni zajam za obrtna sredstva za kupovinu nekretnina preko jedne godine: najmanje 1 godina + 1 dan, ali maksimalno 6 godina Nezavisni obrtni kapital Zajam za druge svrhe preko jedne godine: minimalno 1 godina + 1 dan, ali maksimalno 6 godina za zajam za likvidnost: minimalno 1 godina + 1 dan, maksimalno 10 godina.

 

Vreme dostupnosti:

 

U slučaju izgradnje investicionih kredita nekretnina: do 2 godine ili u toku renoviranja Kupovina investicionih nekretnina i /: do 1 godine u slučaju investicionog kredita osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja koji se odnose na: najviše godinu dana u slučaju samostalnog rada Ciljani kratkoročni otkup nekretnina zajmom za nekretnine: do 6 meseci Nezavisni zajam za obrtna sredstva Godine u slučaju kupovine nekretnine: do 1 godina Nezavisni zajam za tekuću imovinu u slučaju druge namene preko jedne godine: maksimalno 1 godina U slučaju likvidnosti Zajam: maksimalno: 1 godina

Grejs period:

 

U slučaju izgradnje investicionih kredita nekretnina: do 2 godine ili u toku renoviranja Kupovina investicionih nekretnina i /: do 1 godine u slučaju investicionog kredita osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja koji se odnose na: najviše godinu dana u slučaju samostalnog rada Cilj prenosa kapitalnog zajma za nekretnine tokom godine: Nema nezavisnog zajma za obrtna sredstva u slučaju dugoročnog u slučaju kupovine nekretnine: maksimalno 1 godina Nezavisni zajam za obrtna sredstva za druge namene preko jedne godine: maksimalno 1 godinu U slučaju zajma za likvidnost : maksimalno: 2 godine

 

Vrsta otplate glavnice:

Investicioni zajam, zajam za likvidnost i samostalni zajam za obrtna sredstva za druge svrhe: u jednakim mesečnim ratama sa izuzetkom da se poslednja rata može razlikovati zbog zaokruživanja. Za poslednju otplatu glavnice moguće je koristiti uvećanu ratu, koja može iznositi do 20% od ukupnog iznosa kredita (balon). Nezavisni zajam za obrtna sredstva u slučaju više od jedne godine u slučaju kupovine nekretnine: mesečno, kvartalno ili svakih 6 meseci u jednakim ratama za otplatu glavnice. Za poslednju otplatu glavnice moguće je koristiti uvećanu ratu, koja može iznositi do 20% od ukupnog iznosa kredita (balon).

Samostalni zajam za obrtna sredstva za kupovinu nekretnina u roku od jedne godine: u jednom iznosu po dospeću.

 

  1. Uslovi

Valuta: Forinta (HUF / Ft).

 

Kamata za transakciju: 3-mesečni BUBOR + RKV2.1 ili PV-HFIKS + maksimalna kamata od 4% godišnje / FIKSPVRK + maksimalna kamata od 4% godišnje

 

– 3 -mesečni BUBOR: za prvi dan kalendarskog tromesečja – ako prvi dan kalendarskog tromesečja nije bankarski dan, onda za bankarski dan koji prethodi prvom danu kalendarskog tromesečja – objavljena je tromesečna kamatna stopa od strane Magiar Nemzeti Bank na nivou THOMSON REUTERS BUBOR.

 

1: samo Instrument za refinansiranje finansiranja MFB -a II. Premija kamatne stope za refinansiranje primenjena u slučaju MFB Zrt. Trenutna stopa RKV2.1 objavljena je na veb stranici MFB Zrt. U slučaju jednostrane promene RKV2.1 od strane MFB -a, izmenjeni RKV2.1 će se takođe primeniti na već zaključene ugovore o zajmu

 

PVRK Fiks: naplaćuje MFB, popravlja specifičnu transakciju u pogledu kraja roka za refinansiranje kamate po kursu od februara 2020. – Ako dospeće duže od 5 godina: 3,18% godišnje – 5 Za rokove dospeća između 10 i 3 godine: 3,84% godišnje, od 1. januara može se izabrati varijabilna kamata za refinansiranje (RKV2.1) ili fiksna (PV-HFIKS) kamata za refinansiranje. Od 1. februara, kamatna stopa FIKSPVRK takođe nije obavezna

PV-HFIKS: fiksna kamata za refinansiranje kamate koju naplaćuje MFB Zrt. Za datu transakciju do kraja roka, čija je stopa 2,32% godišnje od 20. maja 2019. godine

 

Dodatna kamata: dodatna kamata koju naplaćuje Arthur Bergmann Mađarska, sa maksimalnom stopom od 0,5% godišnje.

 

Kamata za transakciju dospeva mesečno. * Od 1. aprila 2020., na osnovu informacija MFB -a

 

Zaostale kamate: zaračunavaju se na dospele glavnice, neplaćene kamate na transakcije, kao i ostale neplaćene naknade (naknade, provizije itd.), Stopa: tekuća transakciona kamata + 6%.

 

III. Naknade, provizije

 

 

Taksa za procenu kreditne sposobnosti: 10.000 HUF

 

Provizija za isplatu: 10.000 HUF kao isplate, ali ne više od 500.000 HUF u odnosu na kreditnu transakciju.

 

Naknada za raspoloživost: 0,4% godišnje.

 

Naknada za upravljanje: po sopstvenom nahođenju Zajmodavca, ali ne više od 1,5% preostalog duga po glavnici.

 

Sigurnosni depozit: 3% od traženog iznosa kredita.

 

Naknada za izmenu ugovora: najviše 0,15% od iznosa ugovorenog kredita tokom perioda raspoloživosti, maksimalno 250 000 HUF. Nakon perioda raspoloživosti, najviše 0,05% nepodmirenog kapitala, ali najviše 250 000 forinti.

Naknada za avansno plaćanje: Naknada za avansno plaćanje iznosi 0,05% od iznosa unapred plaćenog iznosa.

 

U slučaju povlačenja potpune garancije plaćanja Garantika Hitelgarancia Zrt., Puna taksa za garanciju plaćanja: njen iznos i način obračuna uključeni su u Saopštenje garantne institucije koje je na snazi u bilo kom trenutku.

 

  1. Prosleđene stope:

Naknada za procenu vrednosti: prema trenutnoj stopi procenitelja.

 

Beležnička taksa: Javnobeležničku naknadu i naknadu troškova utvrđuje javni beležnik na osnovu takse utvrđene Uredbom br. 22/2018 (VIII.23.) O notarskoj taksi.

 

Advokatska taksa: Na osnovu advokatske takse, takođe u skladu sa odredbama Uredbe 32/2003 (VIII.22.) IM.

 

Administrativna i uslužna taksa: Zakon KSCIII iz 1990. o taksama. LKSKSKSV iz 1996. o izmeni Zakona LKSKSKSV iz 1996. o izmeni Zakona br. Shodno Zakonu (Zakon o taksama), za postupak registracije nekretnina mora se platiti administrativna taksa

 

 

Prvostepeni postupak (osim hipoteke) 6.600 forinti / oštećena imovina
Registracija ili izmena hipotekarnog prava 12 600.- HUF / nekretnine
Registracija osnivanja kondominijuma ili izmena osnivačkog akta 6 600.- HUF / kondominijum poseban list mak. 100.000 HUF
Vanredni postupak (na zahtev klijenta) 10.000.- HUF / oštećena imovina  Žalba
Žalba protiv rešenja okružne zemljišne knjige 10.000.- HUF / odluka

 

 

 

Cena vlasničkog lista preuzeta iz sistema TakarNet: Prema Uredbi 176/2009 (KSII.28.) Ministarstva poljoprivrede i Aneksu „A“ Opštih uslova Ugovora o usluzi TakarNet, koji je na dan objavljivanje oglasa je sljedeće: – E -autentičan vlasnički list ili potpuna kopija): 3.600 HUF – Neautentična kopija posjedovnog lista: 1.000 HUF.

 

Naknada za praćenje centralnog kreditnog informacionog sistema (CCIS): Tokom svojih aktivnosti nadgledanja, Arthur Bergmann Hungari Zrt ima pravo da od CCIS sistema traži podatke o finansijskim uslugama koje koriste Klijent, vlasnici Klijenta i povezana preduzeća. Naknada za ovo je ista kao i naknada koju je objavio BISZ Zrt.

 

Troškovi i takse u vezi sa izvršenjem potraživanja: Takse i troškovi nastali u vezi sa izvršenjem potraživanja-u vezi sa nalaganjem bilo kojih pravnih ili sudskih sporova, vansudskim (nalog za plaćanje ili izvršenje), stečajem i likvidacijom postupci, kao i takse navedene u odgovarajućim zakonima.

 

Ostale naknade koje se mogu naplatiti Klijentu u slučaju njihovog nastanka: Troškovi, takse u vezi sa raskidom, izvršenjem, postupkom naplate (nastali troškovi / takse biće prebačeni na Klijenta).

 

Naknade u vezi sa aktivnostima praćenja do jednom godišnje (npr. Naknada za pregled procene, cena vlasničkog lista prema rasporedu procenitelja)

RTHUR BERGMANN HUNGARY FINANSIJSKI ZAD.-2021